Opzet

In 1998 heeft KinderVakantieWerk Horst, na een korte stop van een jaar, de draad weer opgepakt om de allerleukste week van het jaar te organiseren. Met een nieuw bestuur is er toen een nieuwe opzet gemaakt. Hieronder zijn alle aspecten beschreven.

Bestuursvergaderingen

In de bestuursvergaderingen worden alle binnengekomen stukken behandeld, beslissingen genomen en acties opgestart.

Deelnemers

Alleen die kinderen die tijdens de kaartverkoop in groep 3, 4, 5, 6 of 7 van de basisschool zitten en in Horst, America, Meterik of Hegelsom wonen kunnen aan de KVW-week deelnemen en het maximale aantal KVW-kinderen is 200.

Huisregels

Deelname aan de activiteitenweek geschiedt middels kaartverkoop. Uitgangspunt hierbij is, dat niet meer dan vier kaarten per deelnemend gezin worden verkocht. Kaarten worden verkocht in de volgorde waarin ouders/verzorgers zich melden bij de kaartverkoop. Elke ouder/verzorger van een deelnemend kind krijgt bij de aanmelding een deelnemerskaart en een programmaboekje uitgereikt. Verder wordt van hen ook verwacht bij de aanmelding een verzekeringsbriefje in te vullen met persoonsgegevens van hun kind(eren), evenals telefoonnummer(s) waarop zij bereikbaar zijn tijdens de KVW-week. Deelnemerskaarten mogen onderling niet door worden verkocht. Dit kan enkel met tussenkomst van KVW Horst plaatsvinden. Dit omdat anders onze deelnemerslijst niet meer klopt en in geval van nood misschien de gegevens van de deelnemer in nood gemist worden!

Deelnemerskaart & programmaboekje

Bij de inschrijving ontvangt elke ouder/verzorger een deelnemerskaart en een programmaboekje, waarin alle relevante informatie over de KVW-week vermeld staat, evenals adressen, programma, en tijdstippen voor elke dag. Er wordt van de deelnemer verwacht dat hij/zij elke dag van de KVW-week zijn/haar deelnemerskaart bij zich/haar heeft.

PR & werving

Om nieuws aan de buitenwereld kenbaar te maken en om deelnemers, leiding, hulpouders en andere helpers te werven worden er door KVW Horst verschillende middelen aangegrepen. Zo worden er flyers op scholen uitgedeeld en posters opgehangen. En we hebben uiteraard de mogelijkheid om op deze site u de nodige informatie te verschaffen.

Kaartverkoop

De datum, tijd en locatie van de kaartverkoop wordt ruim van te voren bekend gemaakt, zie de pagina voor kaartverkoop.

Verzekering & verzekeringsbriefje

Tijdens de KVW-week is ieder deelnemend kind, of lid van leiding en bestuur verzekert tegen schade aan derden (W.A.), dus niet voor eigen schade! De ouders/verzorgers van een kind krijgen tijdens de kaartverkoop een verzekeringsbriefje waarop dit wordt uitgelegd en zij moeten dit voor gezien tekenen. Op dit briefje moeten ook alle gegevens van het kind genoteerd worden zodat deze gegevens in een deelnemerslijst verwerkt kunnen worden.

Leidingvergadering & hulpoudervergadering

Net voor het begin van de KVW-week worden, in aparte bijeenkomsten, aan zowel de leiding als de hulpouders de globale opzet van de week uitgelegd en de laatste instructies gegeven. In de leidingvergadering komen nog enkele algemene leidingzaken aan bod zoals het uitdelen van het draaiboekje en het T-shirt en het checken van de aanwezigheid van de leiding over de hele week. In de hulpoudervergadering worden per KVW-dag de hulpouders over de spellen verdeeld en zij krijgen daar dan een kleine uitleg bij.

De KVW-week

Onder dit kopje zijn de belangrijkste aspecten van de KVW-week beschreven.

Opbouwen

Op zowel de zaterdag als de zondag voor de KVW-week worden alle benodigde spullen gehaald en wordt het hele KVW-terrein opgebouwd. Voornamelijk voor de zaterdag is er veel hulp nodig. Degene die ons daarmee wilt helpen kan zich opgeven via dit formulier.

Ziekten, allergrieën en medicatie

Op maandag ochtend, bij het maken van de groepjes zal de leiding vragen welke ziekte(n), allergieën en/of medicijn(en) de kinderen in het groepje hebben. Geef de kinderen bij voorkeur een papiertje mee met bijzonderheden, zodat dit niet wordt vergeten. Het is beter dit van te voren te weten dan er later tijdens KVW achter te komen, dit is elk jaar nog steeds het geval. Niemand hoeft zich er voor te schamen!

Groepjes kinderen

In de KVW-week worden 200 kinderen verdeeld over 20 groepjes. Dat wil zeggen dat een groepje gemiddeld uit 10 kinderen bestaat. Uiteraard mogen de vriendjes en vriendinnetjes bij elkaar in het groepje komen. Elk groepje wordt de hele KVW-week begeleid door minstens 1 leid(st)er en elk groepje krijgt een eigen thuishonkje voor onder andere de spullen neer te leggen.

Thema en activiteiten

Elk jaar wordt er een leuk thema voor de KVW-week gekozen, zie terugblikken naar voorgaande jaren, waar de hele week om zal draaien. Ook worden de activiteiten zo verzonnen dat ze binnen dit thema passen. Daarnaast wordt er naar een grote variatie in de activiteiten gezocht: knutselen, bosspellen, speurtochten, sporten, spellen, uitstapjes, etc.

Afbreken en opruimen

De dag na de KVW-week zal het hele terrein weer afgebroken worden en zullen de geleende spullen teruggebracht worden. Hiervoor is uiteraard ook alle hulp welkom. Degene die ons daarmee wilt helpen kan zich opgeven via dit formulier.

Afsluiting

Na de KVW-week vindt er door het bestuur een evaluatie plaats en wordt het jaar financieel afgesloten.

De gehele organisatie wordt door het bestuur gedragen. Het verzorgen van de PR, het werven van leiding, hulpouders en andere helpers, het bedenken, voorbereiden en uitvoeren van de activiteitenweek en de financiële afwikkelingen zijn de belangrijkste taken van het bestuur. Bekijk ook de pagina voor het bestuur waar alle bestuursleden van KVW Horst en hun taken zijn opgesomd.